click to enable zoom
Szukam...
We didn't find any results
open map
Widok Roadmap Satellite Hybrid Terrain Moja lokalizacja Full Poprzednie Następne
Wyszukiwarka

0 € do 1,000,000 €

Więcej Opcji
Znaleźliśmy 0 wyniki. Zobacz wyniki
Zaawansowane Wyszukiwanie

0 € do 1,000,000 €

Więcej Opcji
znaleźliśmy 0 wyników
Your search results

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

& Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym portalu nieruchomości saymyhome.eu.

2. Administratorem i właścicielem Portalu jest Mat Stonne, (dalej zwany „Administratorem”)

3. Regulamin określa:

a.) zasady publikowania w portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z Polski i Europy(zwanej dalej ,,Ogłoszeniodawcą”)

b.) zasady publikowania na stronach Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby prawne lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości z Polski i Europy(zwanej dalej ,,Partnerem”)

4. Ogłoszeniodawca- oznacza osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą lub najmem nieruchomości

5. Partner- oznacza osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości

6. Ogłoszenie- oznacza czasową publikację w portalu saymyhome.pl informacji o ofercie sprzedaży, najmu, wynajmu lub innych usług związanych branżą nieruchomości

7. Użytkownik- oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z portalu saymyhome.pl

8. RODO- jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE

9. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność publikowanych ofert. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Ogłoszeniodawcę i Partnera nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (np: danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy i Partnera).

10. Treści zamieszczanych w portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi obowiązującymi Polsce i w Europie.. W opisach ofert nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu Administrator ma prawo do usunięcia lub wstrzymania publikacji ogłoszenia na portalu.

11. Partnerzy i Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę, że publikacja oferty na Portalu jest równoznaczna z upublicznieniem danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy i Partnera podanych w ogłoszeniu, w celu umożliwienia doprowadzenia do transakcji. Ogłoszeniodawcy i Partnerzy wyrażają zgodę na prowadzenie przez Administratora wszelkich działań reklamowych mających na celu zwiększyć zainteresowanie portalem.

12. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert zamieszczonych w Portalu, a także do umieszczania w obrębie treści oferty (bez ingerencji w jej treść) reklamy lub linka do strony partnera serwisu.

13. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, takich jak :kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

14. Administrator nie odpowiada wobec Ogłoszeniodawcy i Partnera za przerwy w dostępie do portalu spowodowane awariami lub innymi siłami wyższymi.

15. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników portalu są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Administratora do odmowy publikacji ofert naruszających Regulamin.

16. Administrator dokłada wszelkich starań do prawidłowego działania portalu

17. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez portal powinny być składane w formie pisemnej na adres mailowy: info@saymyhome.pl .

& Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE ( „RODO”), jest firma.

2. Ogłoszeniodawca i Partner jednocześnie z zaznaczeniem właściwego pola wyboru oświadcza, że dane osobowe są zgodne z prawdą i dotyczą Ugłoszeniodawcy i Partnera

3. Ogłoszeniodawcy i Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

4. W przypadku niektórych usług, dane osobowe podane przez Ogłoszeniodawcę i Partnera będą publicznie dostępne dla innych Użytkowników portalu.

5. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opisy Ogłoszeniodawców i Partnerów publikowane w portalu.

7 . Dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

8. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza RODO.

9. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO.

10. Administrator nie odpowiada za dane osobowe przesyłane przez Użytkowników za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio do Ogłoszeniodawców. Decyzja o wprowadzeniu danych do portalu, wyborze Ogłoszeniodawcy lub Partnera, zakresie przesyłanych danych oraz zainicjowaniu przesłania danych do Ogłoszeniodawcy lub Partnera, pozostaje wyłącznie w gestii Użytkownika przesyłającego dane.

11. . Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż termin przedawnienia roszczeń, jakie w związku z korzystaniem z usług oferowanych na Portalu mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług portalu, okres przechowywania danych wynosi 12 miesięcy.

& Zasady dodatkowego promowania ogłoszeń

1. Administrator w zakresie funkcjonowania portalu daje możliwość Ogłoszeniodawcom i Partnerom możliwość wyróżnienia ogłoszeń.

2. Wyróżnienia ogłoszenia można dokonać przez: wykupienie publikacji ogłoszenia w opcji obejmującej Wyróżnienie

3. Ogłoszenie posiadające status „Wyróżnione” prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania w sekcji „Ogłoszenia wyróżnione” znajdującej się przed pozostałymi ogłoszeniami

4. Status ,,Ogłoszenia wyróżnionego” jest dostępnych dla Ogłoszeniodawców i Partnerów za dodatkową opłatą widniejącą w miejscu wybierania opcji ogłoszenia.

5. Okres emisji ,,Wyróżnionego ogłoszenia” jest widoczny w momencie wyboru.

6. ,,Ogłoszenia wyróżnione” są widoczne na stronie głównej portalu, administrator nie gwarantuje, że będzie ono od razu widoczne przez Użytkownika ze względu na na naprzykład dużą ilość wykupionych ,,Ogłoszeń wyróżnionych”

& Opłaty za publikację ogłoszeń na portalu

1. Ogłoszeniodawcą jak i Partner mają dwie możliwości uiszczenia opłaty za emisję ogłoszenia:

a.) poprzez system paypal

b.) poprzez system ,,Przelewy24″

2. Administrator nie pobiera prowizji od transakcji zainicjowanych za pomocą portalu

3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany zasad rozliczania wysokości ustalonej opłaty za ogłoszenia oraz opłat za usługi dodatkowe. O zmianach i o terminach rozpoczęcia ich obowiązywania Administrator poinformuje Ogłoszeniodawcę i Partnera drogą elektroniczną lub listowną z co najmniej 30-sto dniowym wyprzedzeniem. Do momentu wejścia w życie nowych opłat, Ogłoszeniodawcy i Partnerowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W czasie trwania okresu wypowiedzenia zachowują ważność dotychczasowe warunki współpracy.

& Zasady zapyań w formularzu kontaktowym

1. Na stronach portalu znajdują się formularze umożliwiające dokonanie zapytania o konkretną nieruchomość

2. Aby wsyłać zapytanie do Ogłoszeniodawcy lub Parnera w formularzu należy wypełnić pola: ,,imię” , ,,mail”, ,,telefon”, ,,treść zapytania”.

3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treść wysyłanych zapytań do Ogłoszeniodawców i Partnerów, oraz za prawidłowość wpisanych danych.

& Zasady publikacji ogłoszeń na portalu

1. Publikacja oferty na stronach Portalu przez Ogłoszeniodawcę i Partneremnie wymaga prawidłowego wypełnienia pól w formularzu „dodaj ogłoszenie”.

2. Po wypełnieniu formularza należy wnieść zgodną z aktualnym cennikiem opłatę za publikację oferty. Płatność może być dokonana kartą kredytową (płatniczą), e-przelewem, przekazem lub poprzez system PayPal, przy czym skorzystanie z wybranego sposobu płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dotyczących osoby dokonującej płatności. Publikacja ogłoszenia w Portalu następuje po otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji.

3. Umowa zlecenia publikacji oferty w Portalu wchodzi w życie z dniem dokonania w/w płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Ogłoszeniodawcę w formularzu zgłoszeniowym.

4. Czas oczekiwania na potwierdzenie prawidłowości płatności internetowej wynosi nie więcej niż 4 dni

5. Okres publikacji w portalu wynosi 30 dni , Ogłoszeniodawca lub Partner może w dowolnym momencie wycofać ofertę.

6. Po upływie okresu publikacji oferta staje się nieaktywna i niewidoczna dla Użytkowników portalu.

7. Oferta publikowana w portalu w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości.

8. Zgłaszając ofertę sprzedaży lub wynajmu Ogłoszeniodawca i Partner oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem zgłaszanej oferty albo jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością na podstawie tytułu prawnego.

9. W przypadku nieprawidłowego lub sprzecznego z tematyką portalu wypełnienia pól formularza „dodaj ogłoszenie” Administrator ma prawo do odmowy publikacji oferty lub jej usunięcia.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg kontaktów między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą i Partnerami zainicjowanych przez portal saymyhome.eu

& Cookies

1. Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

& Odstąpienie od umowy

1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) Ogłoszeniodawca i Partner może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: info@saymyhome.eu .

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

& Postanowienia Końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie portalu saymyhome.pl

2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie portalu . Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

  • Szukaj

    0 € do 1,000,000 €

    Więcej Opcji
  • Kalkulator Hipoteczny

pl Polish

Compare Listings